• برای جستجو از نام و نام خانوادگی افراد استفاده کنید. می توانید از کلمات کلیدی مربوط به سمت افراد نیز استفاده کنید مانند: رئیس، مسئول.